Általános Szerződési Feltételek 

Makronóm Business Club

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Makronóm Plusz Zrt. (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.makronómplusz.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”)”) keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együtt: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Honlapon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 

A Szolgáltató Adatai: Név: Makronóm Plusz Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 2013 Pomáz, Tél utca 18. Levelezési cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 7.em. Bankszámlaszámai: 11703006-25989991-00000000, 11702043-21464939-00000000 Ügyfélszolgálat: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 7.em. H-P: 8:00 – 17:00, (hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon nem elérhető!) Telefonszám: +36 707764126 E-mail cím: info@makronomplusz.hu Cégjegyzékszám: Cg. 13-10-042371 Bejegyző Bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 32036875-2-13 A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató: Rackhost Zrt. (székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. , elérhetősége: info@rackhost.hu , telefon: +36 1 445 1200 ) 

1. Általános rendelkezések, a szerződés létrejötte 

1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A tevékenységet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) szabályozza. 

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

3. A Szolgáltató szolgáltatásainak jelentős része minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is elérhető. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. 

4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és e-mailben van lehetőség. A Felek között a szolgáltatás megrendelésével magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követően utólag hozzáférhető módon 5 évig őrzi. 

5. A szerződés nyelve magyar. 

6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és az Ügyfél között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés teljes tartalmát magukban foglalják. 1.7. Ügyfélszolgálat Az Ügyfélszolgálati iroda helye: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 7.em. H-P: 8:00 – 17:00, (hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon nem elérhető!)Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Telefonos ügyfélszolgálat hívható: H-P: 8:00 – 17:00 (hétvégén, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon nem elérhető!). Telefon: +36 +36 707764126 Honlap címe: www.makronómplusz.hu E-mail cím: info@makronomplusz.hu

2. Preambulum 

1. A jelen ÁSZF tartalmazza a Tagot a Tagsági Szerződés hatálya alatt megillető jogokat és a Tagot terhelő kötelezettségeket. A Tag korlátlanul felel az ÁSZF-ben foglalt, alább meghatározott kötelezettségeinek megsértéséért, mely felelősség kiterjed a Tag képviseletében megjelenő bármely személy magatartására is.

2. A Szolgáltató legfőbb tevékenysége Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaságok üzleti közösségeinek létrehozására, az ekként kialakult vállalkozói körök kapcsolattartásának kialakítására, üzleti konferenciák szervezésére terjed ki.

3. A Szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, ugyanakkor a Tag a Tagsági Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás színvonalának növelése, a Tagsági Szerződés teljesítésének elősegítése céljából közreműködőt vehet igénybe. A szolgáltatás célja a tudásmegosztáson, tapasztalatcserén alapuló vezetőknek szervezett találkozó.

4. A Tag a Tagsági Szerződés keretében jogosult hozzájárulni ahhoz, hogy a Szolgáltató a Tag logóját, kereskedelmi megjelölését, egyéb védjegyét referenciaként megjelenítse saját honlapján, illetve további megjelenései során.

 3. Általános rendelkezések 

1. Jelen ÁSZF a Tagsági Szerződés elválaszthatatlan mellékleteként a Tagsági Szerződés megkötésével egyidejűleg lép hatályba. A Tag a Tagsági Szerződés aláírásával magára nézve kötelezőként elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá elismeri azt, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte. 

 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás jellegét, irányát, a rendezvényeinek kitűzött időpontjait vagy helyszínét bármikor megváltoztassa, módosítsa, amelyről a Tagot a Szolgáltató a Tag által megadott elérhetőségen értesíti. A Szolgáltató e jogának gyakorlása esetén, azzal szemben a Tag igényt nem támaszthat.
 • Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.
 • A felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, amelyről elektronikusan vagy személyesen a Tagot tájékoztatni köteles. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás további igénybevétele – ráutaló magatartásként – az ÁSZF módosításának elfogadásaként értelmezendő, ennek megfelelően a közléssel az ÁSZF módosulása hatályosul. A Tagsági Szerződés módosítására szintén sor kerülhet ráutaló magatartással. E körben ráutaló magatartásnak tekintik a felek különösen, amennyiben a Tag a Tagsági Szerződés módosításának közlését követő 8 napon belül a Tagsági Szerződés megszüntetését nem kezdeményezi, illetve a részére a módosított Tagsági Szerződésnek megfelelően kiállított és megküldött számlát, ugyanezen határidőn belül, nem kifogásolja.
 • Az ÁSZF-re a magyar jog szabályai irányadók.

 4. A tagsági jogviszony létrejötte, hatálya és megszűnése 

1. A tagsági jogviszony a Tagsági Szerződés Tag és Szolgáltató általi aláírásával jön létre azzal, hogy a Tagsági Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Tag az elsőként esedékes Díj összegét maradéktalanul teljesítse. A Díj akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az a Szolgáltató Tagsági Szerződésben foglalt bankszámlaszámán jóváírásra került.

2. A Tag a Tagsági Szerződésből eredő jogait kizárólag a Tagsági Szerződés hatálybalépését követően gyakorolhatja. A tagsági jogviszony hatálya alatt a Tag a Tagsági Szerződésben megjelölt számú és jellegű rendezvényeken (saját csoport, átjárási lehetőség, összevont) jogosult részt venni.

3. A Tag a Tagsági Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a tagsági jogviszonnyal, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket, promóciós ajánlatokat, értesítéseket és tájékoztatásokat küldjön meg a Tag által e célra megadott elektronikus elérhetőségére. A hírlevél-szolgáltatásról a Tag bármikor, díjmentesen leiratkozhat.

4. A Tag az alábbi Üzleti Csoportok tagjává válhat a Tagsági Szerződés hatálya alatt a következő csomagokat választva:

 • ALAP csomag/év: Makronóm Jelentés (12x); Üzleti reggeli (4x); Mastermind (6 alkalom)
 • KÖZEPES csomag/év: Makronóm Jelentés (12x); Üzleti reggeli (4x); Mastermind (6 alkalom); Pódium beszélgetés (4x); Személyre szabott vezetői tanácsadás (2x2 óra)
 • PRÉMIUM csomag/év: Makronóm Jelentés (12x); Üzleti reggeli (4x); Mastermind (6 alkalom); Pódium beszélgetés (4x); Személyre szabott vezetői tanácsadás (2x2 óra); Garden party (1x); MBC Gála (1x)

5. A Tag tudomásul veszi továbbá, hogy – a Tagsági Szerződés vagy a Szolgáltatóval való megállapodása eltérő kikötése kivételével – kizárólag azon Üzleti Csoport rendezvényein jogosult részt venni, amelybe a Tagsági Szerződés aláírásával – jelen ÁSZF feltételei szerint – felvételt nyert.

6. A Felek rögzítik, hogy közöttük 1 (egy) éves határozott időtartamra jön létre a tagsági jogviszony azzal, hogy – a Felek kifejezett, tartós jogviszony létrejöttét célzó szándéka szerint – az egy éves határozott időtartam lejártával a tagsági jogviszony automatikusan meghosszabbodik további egy éves határozott időtartamra, mellyel egyidejűleg a Szolgáltató jogosult minden további jognyilatkozat nélkül kiállítani a következő évre irányadó Díjra vonatkozó számláját. E rendelkezés alól kivételt képez, amennyiben a Tag az 1 (egy) éves időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal, kifejezetten, írásban jelzi azon szándékát, hogy nem kívánja a tagsági jogviszony meghosszabbodását, mely esetben a tagsági jogviszony a határozott időtartam végével megszűnik, további Díj megfizetésére a Tag nem köteles.

7. Tagsági Szerződés megszűnik továbbá az alábbi esetekben:

 • a Tag vagy a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén;
 • valamely fél Tagsági Szerződésnek megfelelő felmondása esetén.

8. A Tag az alábbi esetekben jogosult indokolás mellett felmondani a Tagsági Szerződést:

 • amennyiben a Szolgáltató a Tagra nézve irányadó Tagsági Szerződés szerinti rendezvényeken alapos indok nélkül, írásbeli felszólítás ellenére sem biztosítja számára a részvételt;
 • amennyiben a Szolgáltató felszámolását jogerősen elrendelték.

9. A Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult indokolás mellett felmondani a Tagsági Szerződést:

 • amennyiben a Tag a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és a Tag a Szolgáltató írásbeli felszólítására sem teljesíti a Díj megfizetése iránti kötelezettségét;
 • amennyiben a Tag felszámolását jogerősen elrendelték;
 • amennyiben a Tag a Szolgáltató, vagy valamely más Tag jóhírnevét vagy jogos gazdasági érdekeit megsérti;
 • a Tag a jelen ÁSZF VI. fejezete szerinti etikai szabályokat megszegi;
 • vagy egyébként a Tag súlyosan vagy ismételten megszegi valamely, a Tagsági Szerződésből (így jelen ÁSZF-ből is) származó kötelezettségét.

10. A Tag a Tagsági Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy – jelen ÁSZF 4.7. pont szerinti felmondása esetének kivételével – a Tagsági Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Díj időarányos visszatérítésére nem tarthat igényt.

 5. Etikai szabályok 

1. Az adott Üzleti Csoport részére szervezett rendezvények zártkörűek, azokon kizárólag az adott Üzleti Csoport tagjai, valamint a Szolgáltató által meghívott harmadik személyek vehetnek részt.

2. A Tag az alábbi etikai kötelezettségeket vállalja:

 • a Szolgáltatóval kötött Tagsági Szerződésben, jelen ÁSZF-ben foglaltakat betartja;
 • kizárólag a Tagsági Szerződésben megjelölt tevékenységi körét mutatja be az Üzleti Csoport rendezvényeinek alkalmával;
 • a további Tagokkal, valamint a további Tagokon keresztüli ajánlások révén létrejött üzleti kapcsolatok tekintetében megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, megbízható, segítőkész, támogató lesz üzleti partnereivel, valamint a további Tagokkal;
 • nem kelti a további Tagok, vagy a Szolgáltató rossz hírét, nem akadályozza üzletkötésüket, nem tanúsít olyan magatartást, amely nyilvánvalóan jóerkölcsbe, illetve üzleti erkölcsbe ütközik, így különösen nem törekszik e személyek munkavállalóinak, partnereinek elcsábítására, üzleti kapcsolataik megzavarására, továbbá nem sérti e személyek jogos gazdasági, üzleti érdekeit;
 • nem tanúsít a Szolgáltatóval, a további Tagokkal, illetve ezek partnereivel szemben etikátlan magatartást, a megtartásra kerülő rendezvényeken felsővezetői szinten képviselteti magát;
 • amennyiben a Tag képviseletében jelen lévő személy MLM (multilevel marketing) tevékenységet is folytat, ilyen irányú ajánlattal nem keresi meg a Szolgáltatót, valamint a további Tagokat.

 6. Díjfizetés 

1. A Tag a Díj összegét évente előre köteles megfizetni. A tagsági jogviszony automatikus meghosszabbodása esetén esedékessé váló Díj megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató késedelmi kamatra tarthat igényt.

2. A Tag tudomásul veszi, hogy az egyes Üzleti Csoportokba történő jelentkezés esetén eltérő összegű Díjat köteles megfizetni.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott időszakra, illetve Üzleti Csoportban való részvételre vonatkozó Díj összegét időszakosan felülvizsgálja. A Szolgáltató a Díj összegét a Tagsági Szerződésben jelöli meg.

4. A Szolgáltató a Tagsági Szerződésben jogosult megjelölni a Díjra vonatkozó esetleges kedvezményeket.

5. A Tag tudomásul veszi, hogy a Díj részleges vagy egészben történő visszatérítésére – a Felek megállapodása, illetve a Tagsági Szerződés eltérő kikötése hiányában – nincs lehetőség, így különösen nem jogosult a Díj visszatérítését követelni arra hivatkozással, hogy a Szolgáltatást ténylegesen nem vette igénybe.

 7. Jogok és kötelezettségek 

1. A Tag az alábbiakat veszi tudomásul, illetve az alábbiakra vállal kötelezettséget.

 • a Szolgáltatás igénybevétele során, a Tagsági Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó rendelkezésre bocsátott adatokat (így különösen kapcsolattartási adatokat) a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, azok valóságtartalmáért kizárólag a Tag felel. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a megadott adatokat, elérhetőségeket szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságot tükrözzék, időszerűek és teljesek legyenek;
 • felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót vagy további Tagot a Tag által megadott adatok, elérhetőségek valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt éri;
 • amennyiben további Tag vonatkozásában jogsértő, szerződésszegő magatartást észlel, úgy azt köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató irányába;
 • a Tag szavatolja, hogy az általa megadott adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi jogi és adatbiztonsági intézkedéseket megtette, valamennyi átadott személyes adat kezelésének és átadásának jogszerű és valós jogalapja áll fenn, az harmadik személy jogát nem sérti.

2. A Tag kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa megadott elérhetőségeket, kapcsolattartási adatokat a további Tagok irányába közzé tegye.

3. A Tagnak a Tagsági Szerződésben feltüntetett elérhetőségeire elküldött értesítés, levél a kézbesítés második megkísérlésétől számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem fogadta el” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Az elektronikusan megküldött levél a megküldését követő munkanap 12.00 órakor akkor is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a Tag arra visszajelzést nem küld. A Felek fenti címek változásáról haladéktalanul kötelesek egymást írásban tájékoztatni. A tájékoztatás késedelméből eredő károkat a mulasztó fél viseli.

4. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással összefüggésben a Szolgáltatót vagy valamely további Tagot érintően tudomására jutott, illetve bármely rendezvényen elhangzott információt üzleti titokként kezeli, továbbá ezen információkat, illetve a Bizalmas Információkat mindenkor – a tagsági jogviszonyának fennállására tekintet nélkül – titokban tartja, azok titokban tartásához, védelméhez elvárható intézkedéseket megteszi, ilyen adatokat jogosulatlan harmadik személyeknek kizárólag az érintett információ birtokosának előzetes, írásbeli jóváhagyásával ad át.

5. A Tag kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tagsági jogviszonya alatt, illetve azzal összefüggésben a Szolgáltatónak vagy más harmadik személynek okozott károkért korlátlan felelősséggel tartozik.

8. A felelősség korlátozása

1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek szándékos megszegésével kapcsolatosan tartozik felelősséggel a Tag felé. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a Tagok magatartásából eredő károkozások kapcsán, ekként semmilyen felelősséget nem vállal a Tagok egymás között kialakult károkozásai, egyéb jogvitái körében. A Szolgáltató kizár továbbá minden felelősséget a Tag által tanúsított egyéb, tagsági jogviszonyt közvetlenül vagy közvetetten érintő magatartásért. A Tag köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Tag teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá, amennyiben a Tag jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettsége ellenére nem jelzi haladéktalanul, amennyiben a saját felhasználói felületét, avagy az általa megjelölt Partner külön felületét érintően változás következett be, továbbá amennyiben elmulasztja haladéktalanul jelezni, hogy az általa megjelölt Partnerrel – annak felvételét követően – üzleti kapcsolata megromlott, bármely okból ellehetetlenült.

3. A felhasználói felület, illetve a Tagot regisztrációja által megillető Szolgáltatás használatának harmadik személy részére történő átengedése, illetve az ebből eredő esetleges kár a Tag felelősségének körébe tartozik.

 9. Felelősség 

1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

2. Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében. A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

5. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 

6. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

7. A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben az Ügyfél megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni az Ügyfél részére, az Ügyfél fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni az Ügyfél IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni az Ügyfél internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, illetve jogi eljárást indítani.

 10. Szerzői jogok 

1. A Honlap (annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei) szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

2. A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Tagság regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.makronómplusz.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

5. Ha az Ügyfél a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan az Ügyfél ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot ad a Szolgáltató részére, amely kiterjed az átdolgozás jogára, valamint a kép-vagy hangfelvételen rögzítés, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolás jogára is. A felhasználási jog megadottnak tekintendő az adott tartalomnak a Honlapon történő közzétételével. Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel a Szolgáltató által megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 

11.Jogérvényesítési lehetőségek  

1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Tag a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő: Levelezési cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 7.em. E-mail: info@makronomplusz.hu Telefon: +36 +36 707764126 (Munkanapokon 9-től 17 óráig) 

2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Tag a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet elérhetővé tesz az érintett Tag számára. 

3. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül. 

4. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 30 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Tag erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja. 

5. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Tagot. 

12. Egyéb rendelkezések 

1. A Honlap PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlapon való megrendelés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. Az Ügyfél a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ügyfél nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására. Hatályos: 2023. április 24-től visszavonásig és/vagy módosításáig.